ਤੇਰੀ ਪਜਾਮੀ….

ਆਪਣੀ ਪਹਲੀ ਮੁਲਾਕ਼ਾਤ ਮੈਨੂ ਅਜੇ ਵੀ ਨੀ ਭੁੱਲੀ,ਤੇਰਿਯਾਂ ਲੱਤਾਂ ਸੁਕੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਪਜਾਮੀ ਸੀ ਖੁੱਲੀ…..!!

Author: Pankaj Malhotra

Share This Post On