0
Posted February 21, 2011 by tdomf_edb93 in Shayari 363 times views
 
 

ਮਾਪੇ


‎”ਰੱਬ ਲੱਭਿਆ ਜੰਗਲਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ,ਮਾਰੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਛਾਪੇ.ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਲੱਭਿਆ,ਉਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ…. !!”