ਮਾਪੇ

‎”ਰੱਬ ਲੱਭਿਆ ਜੰਗਲਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ,ਮਾਰੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਛਾਪੇ.ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਲੱਭਿਆ,ਉਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ…. !!”

Author: tdomf_edb93

Share This Post On