ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਤੇ ਥਾਣੇ…

ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਤੇ ਥਾਣੇ ਸਾਡੀ  ਮੁੱਢ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੇ_______ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਏ ਓ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਜਵਾਕ ਨੇ….!

Author: Pankaj Malhotra

Share This Post On