ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਤੇ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ….

ਕਈ ਪੀਕੇ ਮੋਜ ਮਨਾਉਦੇਂ ਆਂ, ਕਈ ਬੋਤਲ ਮੂੰਹ ਲਾਉਦੇਂ ਆਂ

ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਏ ਦੁਨੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੀ ਕੀਤੀ ਏ

ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਪੜਕੇ ਵੇਖਿਆ

ਮੌਤ ਨਾਲ ਕਿਸਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆ,, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਤੇ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ….. !!!!

Author: Pankaj Malhotra

Share This Post On
  • paramveer

    kini sonni photo hai .. kudi balli kaint aa .. :D